කොරෝනා වෛරසයට විශේෂ ප්‍රතිකාර සලසා ඇති රෝහල් / Hospitals Which provide Special treatments for Corona Virus – Health Information Unit
Covid-19News

කොරෝනා වෛරසයට විශේෂ ප්‍රතිකාර සලසා ඇති රෝහල් / Hospitals Which provide Special treatments for Corona Virus

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් පහත දැක්වෙන රෝහල් 12 තුළ මෙම කොරෝනා වෛරසයට ප්‍රතිකාර ගැනම සඳහා විශේෂ පහසුකම් සලසා ඇත.


– ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනය IDH
– උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල-රාගම
– ගම්පහ මහ රෝහල
– මීගමුව මහ රෝහල
– ජාතික රෝහල-මහනුවර
– ශික්ෂණ රෝහල-කරාපිටිය
– ශික්ෂණ රෝහල- අනුරාධපුර
– ශික්ෂණ රෝහල-යාපනය
– ශික්ෂණ රෝහල- කුරුණෑගල
– පළාත් මහරෝහල-රත්නපුර
– පළාත් මහරෝහල-බදුල්ල
– ශික්ෂණ රෝහල-මඩකලපුව

The Ministry of health has given special facilities for the treatment of Corona Virus  in the following 12 hospitals.

– National Infectious Disease Hospital (IDH)
– North Colombo Teaching Hospital 
– Gampaha General Hospital
– Negombo General Hospital
– National Hospital – Kandy
– Teaching Hospital – Aanuradhapura
– Teaching Hospital – Jaffna
– Teaching Hospital – Kurunegala
– Provincial General Hospital – Rathnapura
– Provincial General Hospital – Badulla
– Teaching Hospital – Batticaloa

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: