නිවෙස්ගත / සෞක්‍ය නොවන ආයතන තුල නිරෝධායනය සදහා මාර්ගෝපදේශ – Health Information Unit
Covid19 guidelines for public

නිවෙස්ගත / සෞක්‍ය නොවන ආයතන තුල නිරෝධායනය සදහා මාර්ගෝපදේශ

නිවෙස්ගත නිරෝධායනය යනු කොරෝනා වෛරසය වැලඳීමට වැඩි ඉඩකඩක් ඇති නමුත් රෝග ලක්ෂණ නොමැති මනා සෞඛ්‍යකින් යුත් පුද්ගලයන් සෞඛ්‍ය ආයතන වලින් පිටත වෙන්කර තැබීම ය

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: