බෝනොවන රෝග සදහා සායන වලින් ප්‍රතිකාර ගන්නා රෝගීන් සදහා සෞක්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනය – Health Information Unit
Covid19 guidelines for public

බෝනොවන රෝග සදහා සායන වලින් ප්‍රතිකාර ගන්නා රෝගීන් සදහා සෞක්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනය

දියවැඩියාව හෘද රෝග අධික රුධිර පීඩනය අධික කොලෙස්ටරෝල් ආදී බෝනොවන රෝග සඳහා රජයේ සායනවලින් ප්‍රතිකාර ගන්නා රෝගීන් සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන නිවේදනය

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: