සෞක්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් වකුගඩු රෝගීන් සඳහා නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනය /Media release for kidney patients – Health Information Unit
Covid-19Covid19 guidelines for public

සෞක්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් වකුගඩු රෝගීන් සඳහා නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනය /Media release for kidney patients

 සව් ය අමාත්‍යාංශය විසින් වකුගඩු රෝගීන් සඳහා නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය ප්‍රකාශය වකුගඩු රෝගීන්ට උපදෙස් ලබාගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටි රෝහල්වල හදිසි ඇමතුම් අංක පහතින් දැක්වේ Media release the following are the hotline numbers to be contacted by a Kidney Disease patient followed up at renal clinic in state Hospital

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: